MLII ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  • by
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
—————————————————-
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ ณ ห้อง Immersive Learning Innovation, Smart Learning Innovation สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E4A เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓

—————————————————-
คลิกดูอัลบั้มภาพบรรยากาศงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *