ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน

  • by
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน และผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 💖
————————————————
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับคณะคณะศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน นำทีมโดย นพ.สุพจน์ ช่างเอกวงศ์ ประธานองค์กรแพทย์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย รศ.พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ “ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ และทีมงานทำการสาธิต แนะนำและสร้างแรงบันดาลใจ
ทางด้านสื่อนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่โดยใช้ AR/VR Gamification Gamified Learning และ Metaverse 🎮🤳🤖
ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E4A ห้อง Immersive Learning Innovation, Smart Learning Innovation
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 📆
————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *