Call Us

0 5391 7897 ต่อ 8080

Email

mlii@mfu.ac.th

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4A)
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

MAP