MLII Creative Education

งานพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่

      การพัฒนากลไกและกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและจัดการการศึกษาแบบพหุศาสตร์ ข้ามศาสตร์ ข้ามสาขาวิชา ข้ามสำนักวิชา ข้ามสถาบัน ตลอดจนการพัฒนาและผลักดันให้เกิดการศึกษาแบบมีปริญญารูปแบบใหม่ พัฒนาการศึกษาแบบไร้ปริญญารูปแบบต่างๆ  การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต

      การศึกษาแบบเทียบประสบการณ์ การศึกษาเพื่อยกระดับต้นทุนมนุษย์ในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาการศึกษาแม่นจำและแบบจำเพาะ การพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ