โครงการทุนต่าง ๆ

แบบฟอร์มทุนตำรา

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนทุน การจัดสรร และวิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการจัดทำตำราและหนังสือ

คู่มือการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือวิชาการ

MAE FAH LUANG UNIVERSITY NOTIFICATION ON CRITERIA FOR BOOK AND TEXTBOOK PRODUCTION GRANT APPLICATION, ALLOCATION AND DISBURSEMENT, BE 2558 (2015)

Book and Textbook Development Support Grant Manual

บันทึกข้อความนำส่งคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ

แบบคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำรา/หนังสือ

หนังสือรับรองของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

หนังสืออนุญาตให้แปลผลงานวิชาการจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (ถ้ามี)

หนังสือให้ความยินยอมจากผู้เขียนร่วมให้ใช้ผลงานยื่นคำขอรับทุนฯ (กรณีมีผู้เขียนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป) (ถ้ามี)

Textbook Grant Application Manual

Textbook/Book Grant Application Form

MEMO ENG

แบบฟอร์มทุนวิจัยชั้นเรียน