Modern Educational Services for Lifelong Education

MFU Academy

เว็บไซต์เรียนคอรส์ออนไลน์ฟรี! ที่ต้อนรับผู้ที่อยากเรียนรู้ ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถได้รับใบ Certificate ที่ขึ้นตรงกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

MFU Academy Payment

แหล่งซื้อขายคอร์สออนไลน์ แบบพรีเมี่ยม ที่ถูกจัดขึ้นเป็นรอบ ๆ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน มามอบความรู้และเทคนิคขั้นสูงแด่ผู้ที่ซื้อคอร์สเข้ามาเรียนและยังได้ใบ E-Certificate ของทาง MLII และ MFU อีกด้วย

Online Academy Platform

LMS เป็นคำที่ย่อมาจาก (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก โดยทาง MLII มี platform LMS จาก Moodle ให้อาจารย์ได้เพิ่มและสรรสร้างบทเรียนต่าง ๆ เข้าไปในการนำไปใช้สอนนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ (re-skill) และเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม (up-skill) ที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 

ไม่ว่าอาจารย์ท่านไหน จากสำนักวิชาใดมีหลักสูตรการสอน รูปแบบการเรียน หรือบทเรียนที่แตกต่าง MLII เรามีทางออกให้ ในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับบทเรียน เพื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

รองรับการให้การให้บริการออกหนังสือรับรอง (e-Certificate)

รองรับการสะสมหน่วยกิต

รองรับการเทียบประสบการณ์ ด้วยวิธีประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

รองรับการข้ามศาสตร์ ข้ามสาขา ไม่จำกัดสายวิชาหรือการเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

รองรับระบบ Subscription / Payment ช่องทางการจ่ายเงินที่สะดวกและรวดเร็ว

ปรับแต่งรูปแบบการสอน การนำเสนอ การออกแบบหน้าตาและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

Service to

 • อาจารย์และสำนักวิชา
 • บุคคลทั่วไป
 • รองรับ Service ต่าง ๆ ของ Academy

Support

 • Training Workshop ครบวงจร
 • ให้ปรึกษาและคำแนะนำช่วยเหลือ
 • มีบริการสนับสนุนครงวงจร

Academy Services

Learning Academy

Depend on Market Need

 • หลักสูตรระยะสั้น (Short Course)
 • ค่าย แคมป์ กิจกรรม
 • การประกวด การแข่งขัน
 • การอบรม (Training & Workshop)
 • Weekend
 • Summer
 • On-Demand
 • On-Site / On-Campus
 • Online
 • Hybrid