MLII Learning Development & Transfer

พัฒนาและถ่ายทอดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

            ทำหน้าที่ส่งเสริมให้อาจารย์ก้าวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ยุค 4.0 หรือ Disruptive Teacher ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาการเรียนการสอนโดยปลดล็อกรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ เพื่อรองรับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการจัดฝึกอบรม และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงให้บริการด้านมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ

Teacher Development

E-Training

           มีการจัดการอบรมและเวิร์คช็อป เพื่อการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะให้กับอาจารย์และบุคลากรในองค์กรในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเรียน การสอน การใช้เกมเข้ามาประกอบการสอน

0
More Workshop++
5/5

Consultation Clinic

           คลินิกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบ และการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษา

Classroom Research

สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

Scholarship

          จัดสรรทุนสำหรับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้อาจารย์ผลิตผลงานด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมหรือการเรียนรู้

  • ทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ
  • ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  • ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ

PSF (Professional Standards Framework)

        การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

10/10

Teaching Club: Talk & Share

Center of Professional Instructors

PLC: Place For Sharing

We are Founder

           พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า โดยให้สถาบันแห่งนี้ เป็นที่พบปะ แชร์ แบ่งปัน และพูดคุยประสบการณ์การเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายรูปแบบ

E-Magazine