Recents

274495781_457730576059647_2710426038397087871_n

MFU Learning Innovation Week 2022

มฟล.เปิดกิจกรรม MFU Learning Innovation Week 2022 INSPIRING NEXT(ED)UCATON.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดงาน MFU Learning Innovation Week 2022 INSPIRING NEXT(ED)UCATON หรืองานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร M- Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ่านข่าวเพิ่มเติม https://bit.ly/3uFuyLLhttps://mlii.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/MLIW_03.mp4
MicrosoftTeams-image (20)

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

คุณสมบัติ1.นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2-4 2.เปิดรับทุกสำนักวิชา ทุกสาขาวิชา สถานที่ทำงาน: ห้อง E4A – 308 ชั้น 3 อาคาร E4สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ https://tinyurl.com/2wexm5de
pR24

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ E-Book เบื้องต้น

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ E-Book เบื้องต้น         ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าอบรมการสร้าง E-Book   ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. วิทยากร: คุณดวงรัตน์ อาบใจ รองผู้อำนวยการ RSU CYBER UNIVERSITY มหาวิทยาลัยรังสิต   ผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จะสามารถประยุกต์ใช้การสร้างสื่อการสอนให้น่าสนใจ สามารถสร้างไฟล์ pdf ให้เป็นแบบ interactive และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำตำราหรือหนังสือ เพื่อขอสนับสนุนทุนตำรา (E-Book)  กดลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่นี่
233389846_1191717457964214_6173335693691408584_n

กิจกรรม Roadshow สำนักวิชาการจัดการ

กิจกรรม Roadshow สำนักวิชาการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) ได้จัดกิจกรรม Roadshow เข้าพบสำนักวิชาการจัดการณ ห้องประชุม อาคาร E1 โดยมี อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้) อาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้) และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและการให้บริการที่สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน เช่น ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (LMS) ระบบสนับสนุนการสอบ (Exam) ระบบสนับสนุนการสร้างคอร์ส สื่อการสอนสมัยใหม่AR VR ชุดการเรียนรู้ Game , IoT – Interactive…
17

อบรมการใช้งาน Classcraft

อบรมการใช้งาน Classcraft เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) จัดการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Classcraft สำหรับการเรียนการสอน ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี อาจารย์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากร การอบรมดังกล่าวมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
MDAT1

การใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน

เชิญร่วมอบรม “การใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน”     ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน” ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564📍รูปแบบ On-Site ณ ห้อง E4A-326 ชั้น 3 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี(E4) *รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง/หัวข้อ เท่านั้น📍รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จะนำส่งลิงก์ห้องอบรมให้ตาม e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้📍อาจารย์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3Clmhjo หรือ QR code ด้านบน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
Art1

กิจกรรม Roadshow สำนักวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรม Roadshow สำนักวิชาศิลปศาสตร์     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) ได้จัดกิจกรรม Roadshow เข้าพบสำนักวิชาศิลปศาสตร์   ณ ห้อง B101 อาคาร E3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี (รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ) ผู้ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและการให้บริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น  ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (LMS) ระบบสนับสนุนการสอบ (Exam) ระบบสนับสนุนการสร้างคอร์ส สื่อการสอนสมัยใหม่ AR VR …
003

กิจกรรม Roadshow สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ

กิจกรรม Roadshow สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ         เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) ได้จัดกิจกรรม Roadshow เข้าพบสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ ณ M For U อาคาร M-Square โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและการให้บริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น  ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (LMS) ระบบสนับสนุนการสอบ (Exam) ระบบสนับสนุนการสร้างคอร์ส สื่อการสอนสมัยใหม่ AR VR ชุดการเรียนรู้…
0012

ขอเชิญร่วมอบรม หัวข้อ “จิตวิทยาการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21”

เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “จิตวิทยาการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” เชิญชวนอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “จิตวิทยาการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21”ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองครูไทยในยุคศตวรรษที่21 รวมถึงแนวคิดสำคัญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และการให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิหัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่:https://forms.gle/WFMf5V3x7r4E3xHr7 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564