VISION

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย

MISSION

พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการศึกษาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

พัฒนาระบบนิเวศน์ทางการศึกษาให้รองรับกระบวนการเรียน การสอน และกลไกการเรียนรู้ในการศึกษาสมัยใหม่

พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาสมัยใหม่ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลรวมถึงการทำวิจัยด้านการศึกษาที่ทันสมัย

ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต